Wie we zijn

Wij dragen bij aan het kunnen zien en begrijpen van grote en kleine kwesties in leiderschap.

met open blik systemisch leiderschap

‘Met open blik’ kaartspel

‘Met open blik’ brengt mensen met elkaar in gesprek over het individu, de organisatie en de maatschappij via de ‘Circle of Leadership’.
Kwesties ontrafelen in een gesprek over de organisatie, het team of als individu in gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Onbewuste patronen bewust maken, je blik verruimen en verdiepen. Samen kwesties die in de praktijk spelen, kunnen oplossen middels dialoog.
Nu te koop!

Wie we zijn

Oorsprong

De founder van het Centrum Systemisch Leiderschap, gedragswetenschapper Drs. Lia Genee, heeft een droom. Het creëren van een platform, waar iedereen welkom is, een plek heeft en uitwisseling is in geven en nemen. Waar een netwerk van verbinding zich ontwikkelt. Waar we vanuit verbinding en in samenhang  leiderschap ontwikkelen voorbij bestaande patronen. Waar we verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen in de menselijke maat  voor de complexe vragen van vandaag. Waar we social impact willen creëren in een wereld waar vanuit verantwoordelijkheid, compassie, verbinding en liefde leiderschap nodig is. Leiderschap, dat zich richt op organiseren van community waarin co-creatie is  en gewerkt wordt vanuit wederzijdse afhankelijkheid, in dienst van onze samenleving.

Wat is jouw droom?

Centrum Systemisch Leiderschap

Leiderschap, dat social impact wil creëren. Als Centrum willen we een vrijplaats zijn met aandacht en focus voor integrale ontwikkeling van kennis (wetenschap) en de ontwikkeling van wie we zijn (ons intuïtieve weten). Daarin onderzoeken, experimenteren, ontwikkelen en co-creëren in het hier en nu, voorbij oordeel  in dienst van de toekomst van onze samenleving.
Wij willen bijdragen aan het kunnen zijn en begrijpen van grote en kleine kwesties in leiderschap met hart en hoofd. Onbewuste patronen bewust maken  en nieuwe mogelijkheden scheppen. Vanuit een systemisch fenomenologisch perspectief kijken en werken; in het hier en nu zonder te willen verklaren en zonder oordeel. De werkelijkheid nemen zoals die is. De focus ligt daarbij in systemisch leiderschap op het systeem als  geheel. In onze houding en gedrag tonen we leiderschap met aandacht voor de principes  van compleetheid (iedereen en alles is ingesloten), uitwisseling in geven en nemen, de juiste plek innemen (ordening) en bestemming.

Welke kwestie in leiderschap houdt jou bezig?

Een Platform

Dit Centrum is de start van een platform waarbij we actief met elkaar onderzoeken op het snijvlak van wetenschap en intuïtief weten (awareness). Dit in dienst van sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Ontwikkeling van ego naar ecologie. Leiderschap en leiders vormen een belangrijke sleutelrol in het creëren van gezamenlijkheid en eigenaarschap ( pro-activiteit) in organisaties en samenleving.

Wij willen bijdragen aan een mooiere wereld voor iedereen, waarin iedereen zich herinnert te leven en werken vanuit moraliteit ( waarden )en we als mens , geprogrammeerd zijn om samen en in gemeenschap te leven en werken. Herinneren en opnieuw leren om het maatschappelijk belang centraal te stellen en niet het eigen belang. Wij willen een bijdrage leveren aan de grensoverschrijdende thema’s die mondiaal spelen. Thema’s zoals waarden, vrede, veiligheid, klimaat, migratie, onderwijs en macht.
Welke in systemisch leiderschap vragen om zowel het grote (uitzoomen) en het kleine (inzoomen) waar te nemen en alle verbindingen hiertussen. Deze thema’s vragen om grensoverschrijdende samenwerking en kijken vanuit meerdere perspectieven..

Circle of Leadership

De ‘Circle of Leadership’, integreert een oeroude mystieke circle of leadership centrum systemisch leiderschapbenadering uit de wijsbegeerte (soefisme) van het Enneagram ( ontwikkeling vgl. G.I. Gurdijeff ) en de systemische fenomenologische benadering ( Bert Hellinger).
Dit integrale model als een beeld en methodologie om de synchroniciteit van het grote en kleine te ontdekken; de cirkel en de werking van de wet van oneindigheid en de wet van drieledigheid en polariteit.

Een didactiek die transformatie mogelijk maakt

De ‘Circle of Leadership’ biedt een didactiek die transformatieprocessen inzichtelijk maakt en transformaties mogelijk maakt.

Gebaseerd op bronnen van wijsheid; waardoor we in het hier en nu kunnen leren, ontwikkelen en nieuwe verbindingen kunnen ontwerpen voor complexe vragen. In en met de cirkel, vanuit een veelheid van perspectieven, kennis en zijn, parallel ontwikkelen, zodat werkelijk begrijpen mogelijk wordt. (door verbinding van hoofd en hart).

Er ontstaat ruimte voor een nieuw design en nieuwe choreografie tot het moment dat zich een nieuwe cyclus aandient. De ‘Circle of Leadership’ is ondersteunend in het ontwerpen van een nieuw design, dat leiden volgens een andere choreografie, in houding en gedrag mogelijk maakt. Leiderschap, dat community organiseert en eenheid nastreeft.

Centrum Systemisch Leiderschap

mail@centrumsystemischleiderschap.nl

06 222 489 84

Facebook    LinkedIn    Instagram    Youtube

Vergeet je niet een kijkje te nemen in onze shop?

naar shop